Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlińsk

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.jedlinsk.pl

Treść strony

I. Podstawa prawna:

 1. art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
 2. Uchwała Nr LVI/62/2023 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 26 października 2023 r.
  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jedlińsk,
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221
  z późn. zm.).,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

II. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (do pobrania w pok. nr 03 Referat Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami oraz n stronie internetowej Urzędu Gminy www.jedlinsk.pl (BIP).
 2. Aktualny dokument potwierdzający o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości podatkowych.
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
 6. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania bazą transportową, na której będą parkowane/garażowane pojazd/y asenizacyjne.
 7. Umowa z zakładem świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdu/ów asenizacyjnego/ych (jeżeli na terenie bazy transportowej nie są wykonywane).

III. Opłaty skarbowe:

 • 107 zł - za wydanie zezwolenia na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt c ustawy z dnia
  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) i cz. III pkt 42 załącznika do tej ustawy;
 • 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Opłatę należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy w Jedlińsku,
Bank: Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
Konto: 48 9132 0001 0000 0433 2000 0050

IV. Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy pok. 23 

V. Forma załatwienia sprawy:
Decyzja. 

VI. Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni. 

VII. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Wójta Gminy Jedlińsk terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

VIII. Prowadzący:
Referat Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 03, tel. (48) 32-13-098 

IX. Uwagi:
*Oświadczenie o którym mowa w punkcie II pkt 3 i 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli  następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (druk w załączeniu)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-02-06 09:07

Do pobrania:

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-02-06 09:12
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2024-02-06 09:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 594
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-06 09:12:34