Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlińsk

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.jedlinsk.pl

Treść strony

Postępowanie w sprawie organizacji zgromadzenia.

W związku z wejściem w życie w dniu 14 października 2015 roku z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485) zostały wprowadzone nowe zasady zgłaszania zgromadzeń. Przepisy ustawy regulują organizowanie, odbywanie oraz rozwiązywanie zgromadzeń.
Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
Urząd Gminy w Jedlińsku
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Tel. 48 32 13 021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl
e-PUAP: https://epuap.gov.pl

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:
1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2. Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3. Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5.  Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
1. Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2.  Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wymagań określonych wyżej, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2021-12-06 17:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2155
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-06 17:34:15