Rejestracja małżeństw

REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW

I. Od 15 listopada 1998 r. narzeczeni mają prawo wyboru formy zawarcia małżeństwa uznawanego przez Państwo:
- pierwsza forma - małżeństwo zawierane przed kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego,
- druga   forma - małżeństwo zawierane przed duchownym, gdy po
spełnieniu określonych warunków jest ono uznane przez Państwo i wywiera
skutki cywilne.
II. Jeżeli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi (to znaczy nie zawierać odrębnego małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego), winni niezależnie od formalności załatwianych w Kościele:
1. Zgłosić się do   Urzędu Stanu Cywilnego  właściwego ze względu  na
miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych i złożyć:
- pisemne  zapewnienia o braku okoliczności  wyłączających  zawarcie
małżeństwa,
- pisemne oświadczenia o nazwiskach, które po zawarciu   małżeństwa
będą nosić małżonkowie i ich dzieci,
- odpisy skrócone aktów urodzenia,   a  w  przypadku  rozwiedzionych
lub wdowców również, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
lub odpis aktu zgonu małżonka.
2. W wyznaczonym terminie pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego 3 egz.
zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
i przekazać je jednostce  organizacyjnej   Kościoła (parafii), w której
załatwiane   są   formalności  przedślubne.   Zaświadczenie jest   ważne
3 miesiące i w tym okresie winno być zawarte małżeństwo.
III. Po zawarciu małżeństwa duchowny ma obowiązek przekazać zaświadczenie do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa przed upływem 5 dni od daty jego zawarcia.
IV .Dopiero po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt małżeństwa i wydaje z niego odpisy.
Kościoły uprawnione do udzielania ślubów ze skutkami cywilnymi:
1. Kościół Katolicki 
2. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny       
3. Kościół Ewangelicko-Augsburski 
4. Kościół Ewangelicko-Reformowany          
5. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny       
6. Kościół Chrześcijan Baptystów
7. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
8. Kościół Polskokatolicki
9. Kościół Starokatolicki Mariawitów
10. Kościół Zielonoświątkowy
11. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-10-14 12:13:59.

Zobacz:
 Rejestracja zgonów .  Rejestracja urodzeń .  Rejestracja małżeństw . 
Data wprowadzenia: 2003-10-14 12:13:59
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek