Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • "Wniosek o zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych"
  • Załączniki:
   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
   • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
   • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
   • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
   Zgodność kserokopii z oryginałem potwierdza pracownik przyjmujący wniosek.
  • Do wglądu:
   • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
   • tytuł prawny do lokalu lub terenu (np. umowa najmu, dzierżawy)
   • zgoda właściciela obiektu na sprzedaż napojów alkoholowych
   • opinia sanitarna wydana przez właściwy organ - SANEPID (w przypadku działalności gastronomicznej)
   • pozwolenie na użytkowanie wydane przez Referat Budownictwa (w przypadku nowo wybudowanego obiektu)
   • pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu (dotyczy lokali mieszkalnych i innych adaptowanych na cele użytkowe)
 2. OPŁATY:
  • Opłata skarbowa:
   • za wniosek - 5,00 zł.
   • za każdy załącznik - 0,50 zł.
  • Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
  • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
   • 2100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
  • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
  • Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
  • Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w. w. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 3.
  • Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
  • Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 3. TERMIN ODPOWIEDZI:
  • Do 30 dni.
 4. ORGAN ODPOWIEDZIALNY:
  • Komisja d/s Rozwiązywania Problemom Alkoholowym.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • Zażalenie na postanowienie GK RPA dotyczące opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
  • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
  • Opłata skarbowa:
   • za odwołanie - 5,00 zł.
   • za zażalenie - 5,00 zł.
   • za każdy załącznik - 0,50 zł.
 6. UWAGI:
  • Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Jedlińsk Nr V/8/2003 i Nr V/9/2003 z dnia 13.02.2003 w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jedlińsk oraz w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierający powyżej 4,5 % alkoholu na terenie gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-07-31 13:23:03 | Data modyfikacji: 2003-08-01 09:28:05.

Zobacz:
 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej .  Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .  Zaprzestanie działalności .  Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej .  Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych .  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych .  Ważne informacje . 
Data wprowadzenia: 2003-07-31 13:23:03
Data modyfikacji: 2003-08-01 09:28:05
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek