2018

 Uchwała Nr XLIV/48/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:51:10.
 Uchwała Nr XLIV/47/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Jedlińsk działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:50:18.
 Uchwała Nr XLIV/46/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:49:12.
 Uchwała Nr XLIV/45/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym w kompleksie budynków hotelu „U Grubego” położonych w Wielogórze ul. Warszawska 98/100 dla Cosinos Poland Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:47:37.
 Uchwała Nr XLIV/44/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym w kompleksie budynków hotelu „U Grubego” położonych w Wielogórze ul. Warszawska 98/100 dla Tullos Investments Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:46:38.
 Uchwała Nr XLIV/43/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:45:29.
 Uchwała Nr XLIV/42/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:43:28.
 Uchwała Nr XLIV/41/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:39:07 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:52:13.
 Uchwała Nr XLIII/40/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jedlińsk na lata 2018–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:37:29.
 Uchwała Nr XLIII/39/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlińsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:35:21.
 Uchwała Nr XLIII/38/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:31:36.
 Uchwała Nr XLIII/37/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:28:22.
 Uchwała Nr XLIII/36/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:26:14.
 Uchwała Nr XLIII/35/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:20:09 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:24:31.
 Uchwała Nr XLIII/34/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:17:47.
 Uchwała Nr XLIII/33/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z 22 marca 2018 r. dotyczącej podziału gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:17:20.
 Uchwała Nr XLIII/32/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:14:35.
 Uchwała Nr XLIII/31/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:13:38.
 Uchwała Nr XLIII/30/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:12:58.
 Uchwała Nr XLIII/29/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok zakładu opieki zdrowotnej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:10:38.
 Uchwała Nr XLIII/28/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:09:37.
 Uchwała Nr XLIII/27/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:08:29.
 Uchwała Nr XLIII/26/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:07:13.
 Uchwała Nr XLII/25/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:41:34 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:09:07.
 Uchwała Nr XLII/24/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:40:02 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:07:48.
 Uchwała Nr XLII/23/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:33:41.
 Uchwała Nr XLI/22/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:32:31 | Data modyfikacji: 2018-04-24 15:30:12.
 Uchwała Nr XLI/21/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:31:41.
 Uchwała Nr XLI/20/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:30:51 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:03:41.
 Uchwała Nr XLI/19/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:29:50 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:54:45.
 Uchwała Nr XLI/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:28:17.
 Uchwała Nr XLI/17/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:27:31.
 Uchwała Nr XL/16/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:55:23.
 Uchwała Nr XL/15/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXI/39/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jedlińsku, utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku oraz nadania statutu

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:54:30.
 Uchwała Nr XL/14/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:53:24.
 Uchwała Nr XL/13/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:52:39 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:50:27.
 Uchwała Nr XL/12/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:50:28 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:44:45.
 Uchwała Nr XL/11/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:49:23 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:52:06.
 Uchwała Nr XL/10/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a Powiatem Radomskim w przedmiocie założenia i prowadzenia przez Gminę Jedlińsk branżowej szkoły I stopnia w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:48:00 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:54.
 Uchwała Nr XL/9/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:47:08 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:41.
 Uchwała Nr XL/8/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:46:02 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:27.
 Uchwała Nr XL/7/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:45:16 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:12.
 Uchwała Nr XXXIX/6/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2018

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:21:54.
 Uchwała Nr XXXIX/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:21:06.
 Uchwała Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:20:08.
 Uchwała Nr XXXIX/3/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:19:06.
 Uchwała Nr XXXIX/2/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:56.
 Uchwała Nr XXXIX/1/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:12.
Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:12
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk