> 2018

2018

 
Uchwała Nr XLII/25/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:41:34 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:09:07.
 
Uchwała Nr XLII/24/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:40:02 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:07:48.
 
Uchwała Nr XLII/23/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:33:41 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:07:48.
 
Uchwała Nr XLI/22/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:32:31 | Data modyfikacji: 2018-04-24 15:30:12.
 
Uchwała Nr XLI/21/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:31:41 | Data modyfikacji: 2018-04-24 15:30:12.
 
Uchwała Nr XLI/20/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:30:51 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:03:41.
 
Uchwała Nr XLI/19/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:29:50 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:54:45.
 
Uchwała Nr XLI/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:28:17 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:54:45.
 
Uchwała Nr XLI/17/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-30 07:27:31 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:54:45.
 
Uchwała Nr XL/16/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:55:23 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:54:45.
 
Uchwała Nr XL/15/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXI/39/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jedlińsku, utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku oraz nadania statutu

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:54:30 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:54:45.
 
Uchwała Nr XL/14/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:53:24 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:54:45.
 
Uchwała Nr XL/13/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:52:39 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:50:27.
 
Uchwała Nr XL/12/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:50:28 | Data modyfikacji: 2018-05-18 08:44:45.
 
Uchwała Nr XL/11/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:49:23 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:52:06.
 
Uchwała Nr XL/10/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a Powiatem Radomskim w przedmiocie założenia i prowadzenia przez Gminę Jedlińsk branżowej szkoły I stopnia w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:48:00 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:54.
 
Uchwała Nr XL/9/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:47:08 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:41.
 
Uchwała Nr XL/8/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:46:02 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:27.
 
Uchwała Nr XL/7/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:45:16 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:12.
 
Uchwała Nr XXXIX/6/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2018

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:21:54 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:12.
 
Uchwała Nr XXXIX/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:21:06 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:12.
 
Uchwała Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:20:08 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:12.
 
Uchwała Nr XXXIX/3/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:19:06 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:12.
 
Uchwała Nr XXXIX/2/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:56 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:12.
 
Uchwała Nr XXXIX/1/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:12 | Data modyfikacji: 2018-03-29 15:51:12.
Data wprowadzenia: 2018-02-12 15:17:12
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
Kontakt:
Tel: (+48 48) 32-13-021
Fax: (+48 48) 32-13-021
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl