Ogłoszenia

 Obwieszczenie znak RSG.6220.8.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 188 w m. Jedlanka, gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-17 09:10:00.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.6.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornika azotu przy istniejącej hali produkcyjnej na terenie działki nr 137/12 w m. Wsola

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-17 09:07:28.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.4.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 60 w m. Lisów, gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-17 09:05:29.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.3.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi krajowej nr 7 na odcinku Jedlińsk – Wsola polegającej na urządzeniu ciągu pieszo-rowerowego – projekt obiektu mostowego przez rzekę Młynówkę działka nr 608 obręb Piastów

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-17 09:03:02.
 Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.422.1.2018.TR.4 w sprawie przekazanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-13 14:01:25.

Obwieszczenie nr RSG.602.2.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jedlińsk"

Obwieszczenie

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-06 10:23:51.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych z terenu7 projektowanej stacji demontażu pojazdów zlokalizowanych na działce 128/28 obręb Gutów, gm. Jedlińsk, pow. radomski.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-03 10:11:36.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji znak: WA.RUZ.421.368.2019.WC w przedmiocie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną w zakresie odprowadzani wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych oraz wód

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-25 12:27:18.
 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 14 czerwca 2019 r. znak WA.ZUZ.4.421.3.94.2018.2019.MG udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne obejmujące doprowadzenie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin - Wsola -Wojciechów".

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-25 14:14:11.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie - Radom na odcinku Warka - Radom (od km 58.100 do km 100.850) Część III: szlak Dobieszyn - Radom od km 75.920 do km 100.850"

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-05-28 13:00:58.
 Obwieszczenie znak RSG.6220.2.2019 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 42 w m. Zawady Nowe, gmina Jedlińsk.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-23 12:55:30 | Data modyfikacji: 2019-04-24 08:37:22.
 Obwieszczenie Nr WA.ZUZ.4.421.3.94.2018.2019.MG Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na likwidację urządzeń wodnych, wykonane urządzeń wodnych oraz ich przebudowę oraz na usługi wodne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-03-21 11:44:47.
  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 stycznia 2019 r. o wydaniu decyzji w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z realizacją inwestycji "Przebudowa i rozbudowa (modernizacjia) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okręcie - Radom na odcinku Warka - Radom (od km 58.100 do km 100.850) Część III: szlak Dobieszyn - Radom od km 75.920 do km 100.850 powiaty: białobrzeski, radomski, miasto Radom, województwo mazowieckie."

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:32:38.
  Obwieszczenie Nr RSG.6220.14.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wyciągów do narciarstwa wodnego z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 635, 648, 649, 650, 662, 663, 665, 666, 667 w Piastowie, gmina Jedlińsk, powiat radomski.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-01-04 09:03:17.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 grudnia 2018r. o wydaniu decyzji w przedmiocie wydania pozwoleń wodnoprawnych Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w ramach zadania pn. "Kontynuacja budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - Etap I od km 0+000 do km 22+350.00"

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2018-12-18 14:50:00 | Data modyfikacji: 2018-12-18 14:57:54.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.13.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr ewidencyjnych 5/5 i 5/9 w miejscowości Mokrosęk, gmina Jedlińsk, powiat Radomski.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2018-12-11 11:54:14.
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji w przedmiocie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w dolinach rzeki Radomki i rzeki Mlecznej nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko w ramach modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:41:29.
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji w przedmiocie pozwoleń wodnoprawnych w ramach modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom na odcinku Warka – Radom

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-13 15:06:02.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-08-09 10:10:26.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa stacji demontażu pojazdów samochodowych wraz z infrastrukturą na terenie działek 128/18, 128/21, 128/28 w m Gutów gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-27 09:01:32.

Obwieszczenie nr RSG.6220.7.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlińsk na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlińsk na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-07-18 08:05:16.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.5.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: budowa stacji demontażu pojazdów samochodowych wraz z infrastrukturą na terenie działek 128/18, 128/21, 128/28 w m. Gutów gm. Jedllińsk

Opublikowane przez: Wioletta Siwiarek | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:05:10 | Data modyfikacji: 2018-07-12 09:01:08.
 Obwieszczenie Starosty Radomskiego Nr ROŚ.6540.2.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy słupów linii elektroenergetycznej 220 kV Kozienice – Rożki

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-26 15:10:32.
 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - stacja demontażu Gutów.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-19 11:52:27 | Data modyfikacji: 2018-04-24 07:44:33.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.3.2018 Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 350405W relacji Ludwików – Wola Gutowska w m. Narty, gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-12 09:50:13.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 21 marca 2018 r. o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów w gminie Zakrzew oraz w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-22 10:27:09 | Data modyfikacji: 2018-03-22 10:28:13.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 23 lutego 2018 r. o działaniach podejmowanych w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: rozbudowie drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów w gminie Zakrzew oraz w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-27 13:32:03.
 Obwieszczenie Nr RGS.6220.1.2018 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 31 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów w gminie Zakrzew oraz w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:36:21.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacja budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – Etap I od km 0+000 do km 22+350 w zakresie lokalnych zmian niwelety drogi ekspresowej oraz budowy Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwodu Utrzymania Drogi"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-17 15:35:06 | Data modyfikacji: 2017-08-17 16:57:13.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.7.2017 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 8 sierpnia o wydani decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: budowa samochodowego warsztatu blacharsko-lakierniczego w Jankowicach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-08-09 12:05:37 | Data modyfikacji: 2017-08-09 12:06:45.
 Postanowienie Wójta Gminy Zakrzew w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową na nieruchomości położonej na działkach o nr ew. 329, 330, 331/1, 331/2, 332, 333 w obrębie gruntów Dąbrówka Podłężna, w miejscowości Kolonia Piaski w gminie Zakrzew powiat radomski, woj. mazowieckie

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-02 08:06:07.
 Postanowienie Wójta Gminy Zakrzew w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i założenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych, na działkach o nr ew. 329, 330, 331/1, 331/2, 332, 333 obręb Dąbrówka Podłężna, miejscowość Kolonia Piaski w gm. Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-02 08:05:56.
 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:22:32.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu decyzji uchylającej decyzję Wójta Gminy Jedlińsk odmawiającą uchylenia własnej ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-16 15:13:56.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wniesieniu odwołania od decyzji odmawiającej uchylenia własnej ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-16 08:05:10.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia własnej ostatecznej decyzji z dnia o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-22 10:05:12.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o toczącym się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku od km 38,800 do km 100,850 (wg kilometrażu istniejącego)"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 14:10:17.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie o opinii w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku od km 38,800 do km 100,850 (wg kilometrażu istniejącego)"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-20 14:07:31.
 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację tymczasowego mostu technologicznego zlokalizowanego w pasie drogi ekspresowej S7 w miejscowości Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:25:56.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wznowieniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-29 11:46:49.
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – Etap I od km 0+000 do km 22+350 w zakresie lokalnych zmian niwelety drogi ekspresowej oraz budowy Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwodu Utrzymania Drogi”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-02 16:48:30.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o dopuszczeniu do postępowania na prawach strony organizacji ekologicznej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-15 15:08:29.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-01 09:42:52.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o dalszym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:04:28.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-21 12:28:30.
 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-17 10:41:02.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: budowa lakierni samochodowej na terenie działki nr ewid. 175/1 we Wsoli

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-29 10:23:12.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej piasku ze złoża „Kamińsk”, położonego na gruntach miejscowości Kamińsk, w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-21 13:57:18.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Budowa grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Wielogóra – Wsola gm. Jedlińsk – Etap – IA”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-19 11:48:27 | Data modyfikacji: 2016-04-19 11:59:45.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: wydobycie kopaliny ze złoża piasku „Gutów”, udokumentowanego na działkach nr 358, 359, 363, 364, 365, 366 położonych we wsi Gutów, gmina Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:14:57.
 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - kopalnia Gutów.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-12-16 12:21:26.
 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - lakiernia Wsola.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-12-16 12:20:41.
 Obwieszczenie III RSG.6220.10.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Górna Wola (dz. nr 52, 54), Ludwików (dz. nr 118)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:11:58.
 Obwieszczenie III RSG.6220.9.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Mokrosęk (dz. nr 94/8, 101/8, 104, 112, 65/14, 65/13), Ludwików (dz. nr 50, 51)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:10:23.
 Obwieszczenie III RSG.6220.8.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębach: Gutów (dz. nr 41, 450), Narty (61, 72/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:09:38.
 Obwieszczenie III RSG.6220.7.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Bierwce (dz. nr 297 i 822)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:08:55.
  Obwieszczenie III RSG.6220.6.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Płasków (dz. nr 122,121,123)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:08:13.
 Obwieszczenie III RSG.6220.5.2015 o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębach: Romanów (dz. nr 446, dz. nr 693) Urbanów (dz. nr 193), Zawady Nowe (dz. nr 120), Jedlanka (dz. nr 484), Nowa Wola (dz. nr 167/3, 167/4, 167/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:05:56.

 


 Obwieszczenie II RSG.6220.10.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Górna Wola (dz. nr 52, 54), Ludwików (dz. nr 118)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:19:16 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:36:43.

 


 Obwieszczenie II RSG.6220.9.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Mokrosęk (dz. nr 94/8, 101/8, 104, 112, 65/14, 65/13), Ludwików (dz. nr 50, 51 )

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:18:32 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:35:13.

 


 Obwieszczenie II RSG.6220.8.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębach: Gutów (dz. nr 41, 450), Narty (61, 72/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:16:23 | Data modyfikacji: 2015-06-15 11:34:26.

 


 Obwieszczenie II RSG.6220.7.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Bierwce (dz. nr 297 i 822)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:15:00.

 


 Obwieszczenie II RSG.6220.6.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębie: Płasków (dz. nr 122,121,123)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:13:45.

 


 Obwieszczenie II RSG.6220.5.2015 o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego – w obrębach: Romanów (dz. nr 446, dz. nr 693) Urbanów (dz. nr 193), Zawady Nowe (dz. nr 120), Jedlanka (dz. nr 484), Nowa Wola (dz. nr 167/3, 167/4, 167/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-13 11:12:54.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych na łącznej powierzchni 4,88 ha w miejscowości Gózdek (działki nr 20 i 21) w gminie Zakrzew i miejscowości Piastów (działki nr 34 i 35) w gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-02 13:31:07.
 Obwieszczenie nr WOOŚ-II.4210.12.2015.ŁJ.2 o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalające zakres niezbędnego do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedśiewzięcia - linia kolejowa nr 8

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-05-15 14:27:32.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.10.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębach: Górna Wola (dz. nr 52, 54), Ludwików (dz.nr 118)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:53:34.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.9 .2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębach: Mokrosęk (dz. nr 94/8, 101/8, 104, 112, 65/14, 65/13), Ludwików (50, 51)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:50:04.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.8.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębach: Gutów (dz. nr 41, 450), Narty (61, 72/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:39:40.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.7.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębie: Bierwce (dz. nr 297 i 822)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:37:00.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.6.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbiny wiatrowej: budowa parku wiatrowego w obrębie Płasków (dz.nr 122, 121, 123)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:34:57.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową turbin wiatrowych: budowa parku wiatrowego w obrębach: Romanów (dz.nr 446, dz.nr 693) Urbanów (dz. nr 193), Zawady Nowe (dz.nr 120), Jedlanka (dz. nr 484), Nowa Wola ( dz. nr 167/3, 167/4, 167/5)

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-30 15:32:44.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.8.2014/2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa- Przytyk-Jedlińsk o długości ok. 8,631 km na terenie gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-28 15:21:12 | Data modyfikacji: 2015-01-28 15:24:15.
  Obwieszczenie RSG.6220.8.2014/2015 dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk o długości ok. 8,631 km na terenie gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-01-16 15:00:08.
 Obwieszczenie RSG.6220.8.2014 dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk o długości ok. 8,631 km na terenie gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-10 14:44:15.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o wydaniu decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-09-18 12:11:39.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.6.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: – „Przebudowa drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia – droga krajowa nr 7 w m. Klwaty – Piastów – Wsola ul. Graniczna – Wielogóra”.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-20 13:01:56.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.1.2014 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów SCANIA wraz z lakiernią na działce nr 274/10 w m. Jedlanka, gmina Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-19 14:50:22.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o planowanym wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-08-19 14:49:13 | Data modyfikacji: 2014-08-19 14:54:42.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.6.2014 w sprawie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Wsola ul. Graniczna - Wielogóra gm. Jedlińsk o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-23 08:02:27.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.6.2014 w sprawie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Wsola ul. Graniczna - Wielogóra gm. Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:50:25 | Data modyfikacji: 2014-07-11 12:05:01.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2014 w sprawie planowanego przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w dniu 09.07.2014r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku ul. Warecka 19 - dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-06-18 11:07:22.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2014 Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów SCANIA wraz z lakiernią na działce nr 274/10 w m. Jedlanka, gmina Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-29 13:37:19.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2014 o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu znak SKO.ŚU.13.994.2014 z 12.05.2014r. uchylającej decyzję Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18.03.2014r. znak RSG.6220.4.2012 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-16 08:41:16.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o wniesieniu w dniu 7.04.2014r. przez Panią Monikę Prus odwołania od decyzji Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 18.03.2014r. znak RSG.6220.4.2012r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-04-18 13:35:53.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 z dnia 19.03.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu; 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-19 13:31:42.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 z dnia 13.02.2014 r. o zakończeniu postępowania prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-02-17 10:36:07 | Data modyfikacji: 2014-02-17 10:36:58.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 z dnia 08.01.2014 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-09 14:29:56 | Data modyfikacji: 2014-01-15 10:02:41.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.12.2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: – budowa drogi gminnej w m. Bierwiecka Wola – Czekajów, gm. Jedlińsk - decyzja z 30.12.2013r. znak RSG.6220.12.2013.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-31 15:19:25.
 o wszczęciu postępowania administracyjnego: budowa drogi gminnej w m. Bierwiecka Wola – Czekajów, gm. Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-22 13:58:30.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30.09.2013 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno o aktualnych czynnościach podejmowanych w sprawie.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-30 13:53:03.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 12.08.2013 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno o aktualnych czynnościach podejmowanych w sprawie.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-08-12 15:30:45.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów o obsadzie 80 tys. w cyklu 320 DJP na działce nr ewid. 109 w miejscowości Piaseczno

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:36:57.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-04-03 10:36:41.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013-2030 - MAPA

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013-2030

 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt "Założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013-2013"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-03-20 12:06:03.
 Obwieszczenie o lokalizacji celu publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów""

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-11-22 13:24:18.
 Wydanie decyzji dla inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-11-22 13:16:24.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr RSG.6220.2.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-23 15:27:37 | Data modyfikacji: 2012-07-24 08:26:45.
 Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazwowieckiego do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 11 lipca do 30 września 2012 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-16 13:50:28.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.4.2012 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-16 09:22:18.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.2.2012 o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-06-26 15:28:17 | Data modyfikacji: 2012-06-27 08:30:48.
 Obwieszczenie nr RSG.6220.2.2012 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-02 15:49:47.
 Obwieszczenie Nr RSG.6220.6.2011 Wójta Gminy Jedlińsk o zakończeniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-02-13 12:02:47.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jedlińsk o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:50:57.
 ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-12-30 11:50:36.
 Informacja Wójta Gminy Jedlińsk o planowanej przebudowie drogi w miejscowości Klwaty

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-08-05 15:29:37.
 Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania nr PRG.6220.2.2011 w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-08-02 15:07:24.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-07-20 10:41:16.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr PRG.6220.2.2011 w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-04-13 15:13:33 | Data modyfikacji: 2011-04-13 15:15:24.
Data wprowadzenia: 2011-04-13 15:13:33
Data modyfikacji: 2011-04-13 15:15:24
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek